GMINNA RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Opublikowano listopad 7, 2015

W czerwcowym spotkaniu projektowym rozpoczęły się kolejne rozmowy, spotkania , dyskusje w kwestii utworzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w naszej gminie. W efekcie tego 4 listopada spotkali się przedstawiciele 13 organizacji pozarządowych działających w Zdunach i gminie. Złożyliśmy list intencyjny do Burmistrza Zdun wnioskujący o powołanie w/w zespołu.

GRDPP to organ doradczo-opiniodawczy dla władzy wykonawczej. W skład Rady wchodzą wybrani w głosowaniu przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz wytypowani przez Burmistrza pracownicy Urzędu Miejskiego.

Zgodnie z Ustawą o Pożytku Publicznym i Wolontariacie Burmistrz jest zobowiązany do pozytywnego zaopiniowania takiego wniosku, zatem kwestią czasu jest powołanie GRDPP na naszym terenie. Kolejnym krokiem będą wybory do w/w ciała. Do kompetencji Rady należy m.in. opiniowanie dokumentów strategicznych gminy, wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3,  reprezentowanie organizacji pozarządowych w urzędowych sprawach, kwestiach spornych z jednostkami samorządu terytorialnego.

Póki co każda z organizacji pozarządowej została zaproszona do konsultacji rocznego planu współpracy JST z NGO na 2016 rok. Uwagi wnosiliśmy do 10.11. Na posiedzeniu Rady Miejskiej w dn. 26.11.2015 w/w zostanie przedstawiony do akceptacji radnych.

 

AKTUALNOŚCI

Członek federacji

Wielkopolska Rada Koordynacyjna